1 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
CARL: Bedeutung
CARL Colorado Alliance of Research Laboratories

Abkürzungen, in deren Bedeutungen carl vorkommt

  • CDC - Carl-Duisberg-Centrum/Centren
  • CDF - Carl-Duisberg-Fördererkreis
  • CDG - Carl-Duisberg-Gesellschaft
  • k.d.c.l. - knocked down in carloads
  • KDCL - knocked down in carloads
  • RMC - Rallye Monte Carlo
  • R.M.C. - Radio Monte-Carlo