2 Abkürzungen gefunden in 2 Gruppen
C.I.F.E.: Bedeutung
C.I.F.E. Centre International de Formation Europe´enne
CIFE: Bedeutung
CIFE Conseil International du Film d
CIFE Council of Industrial Federation of Europe [vgl. CEIF]

Abkürzungen ähnlich wie cife