1 Abkürzungen gefunden in 2 Gruppen
Euratom: Bedeutung
EuratomEuropäische Atomgemeinschaft; European Atomic Energy Community
EURATOM: Bedeutung
EURATOMEuropäische Atomgemeinschaft; European Atomic Energy Community

Abkürzungen ähnlich wie euratom

  • ERTMS- European Rail Traffic Management System