1 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
FIDEM: Bedeutung
FIDEM Fe´de´ration Internationale des Editeurs de Me´dailles

Abkürzungen ähnlich wie fidem

  • FdM - Fachverband der Medienberater
  • FITIM - Federacio´n Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalurgicas
  • FTAM - file transfer access and management