1 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
fudr: Bedeutung
fudr fudr [fudr]

Abkürzungen ähnlich wie fudr

  • FBTr - Fernmeldebautrupp
  • FDR - Fachschaft Deutscher Rutengänger
  • FTR - full text retrieval
Abkürzungen für die Bedeutung fudr
fudr fudr [fudr]

Abkürzungen, in deren Bedeutungen fudr vorkommt