1 Abkürzungen gefunden in 3 Gruppen
kap.: Bedeutung
kap. kapitalistisch
kap. kapitulieren; kapituliert
Kap.: Bedeutung
Kap. Kapazität
Kap. Kapelle
Kap. Kapillare
Kap. Kapital[ismus]; Kapitalist
Kap. Kapitän
Kap. Kapitel
Kap. Kapitell
Kap. Kapitol
Kap. Kapitular
Kap. Kapitulation
Kap. Kapuze
Kap. Kapuziner
K.: Bedeutung
K. Kap

Abkürzungen ähnlich wie kap.

Abkürzungen für die Bedeutung kap.
K. Kap

Abkürzungen, in deren Bedeutungen kap. vorkommt