2 Abkürzungen gefunden in 1 Gruppen
pax: Bedeutung
pax aviation [passenger]
pax passenger [aviation]

Abkürzungen ähnlich wie pax

Abkürzungen, in deren Bedeutungen pax vorkommt

  • MIEC - Mouvement International des Etudiants Catholiques »Pax Romana«
  • MIJC - Mouvement International des Intellectuels Catholiques »Pax Romana«
  • P.R. - Pax Romana