2 Abkürzungen gefunden in 3 Gruppen
pkg.: Bedeutung
pkg. package[s] [engl.: »Paket[e]; Packstück[e]«]
Pkg.: Bedeutung
Pkg. Packung
PKG: Bedeutung
PKG Parlamentarisches Kontrollgremium
PKG Phonokardiogramm; Phonokardiographie [Med.]

Abkürzungen ähnlich wie pkg