7 Abkürzungen gefunden in 4 Gruppen
Wo.: Bedeutung
Wo. Woche
Wo. Wohnung
Wo. Wolle
w.o.: Bedeutung
w.o. weiter oben
w.o. wie oben
wo: Bedeutung
wo aufgabe [tennis]
WO: Bedeutung
WO Worms
WO Wachoffizier
WO Wahlordnung
WO Wechselordnung
WO Wegeordnung
WO Weltorganisation
WO Worms [Kfz]

Abkürzungen ähnlich wie wo.

Abkürzungen, in deren Bedeutungen wo. vorkommt